Page 7 - Sognenyt-3-21
P. 7

Nyt fra Lokalhistorisk Forening
   Der har desværre ikke været meget aktivitet  retningslinjerne. Så snart det sker, vil der
   på arkivet i den forløbne periode, og det  komme opslag om, hvornår arkivet åbner,
   skyldes naturligvis corona-situationen.  i informationskasserne og på Facebooks
   Bestyrelsen har fulgt udviklingen i løbet af  gruppeside for Vilstrup Sogn.
   de sidste måneder og gik ud fra, at arkiver  Da det ikke er klart, hvornår forsamlingsfor-
   ligesom sidste år igen måtte lukke besø- buddet vil blive hævet fra de nuværende 25
   gende ind efter den 21. april, da regeringen  inden døre, drøftede bestyrelsen på mødet
   meldte ud, at biblioteker og museer kunne  den 22. april også generalforsamlingen,
   åbne den dag - mod forevisning af coro- som vi på et tidligere møde besluttede at
   napas med negativ test eller gennemført  udsætte til senere på året. Bestyrelsen
   vaccination.              besluttede på mødet den 22. april ikke at
   Vi holdt derfor med kort varsel et besty- afholde generalforsamlingen i år, da den på
   relsesmøde den 22. april og besluttede  grund af vores sommerlukning og coro-
   på dette møde at genåbne den 29. april.  na-situationen ikke vil kunne finde sted før
   Desværre viste det sig efterfølgende, at  en gang i september måned eller senere.
   arkiverne ikke var omfattet af aftalen.  En nyvalgt bestyrelse ville i bedste fald få
   Kulturministeriets retningslinjer:   små fire måneder at arbejde i, og det er
   ”Genåbningen gælder ikke for offentlig  samtidig stadig muligt, at pandemien/for-
   adgang til arkiver. Arkiver må dog uanset  samlingsforbuddet vil gøre det umuligt at
   kravet om at holde lukket for offentlig ad- afholde generalforsamlingen også senere
   gang holde åbent for læsesale i de tilfælde,  på året.
   hvor arkivers læsesale er integreret med  Men selvom der altså ikke sker ret meget
   biblioteker.”             på arkivet, har vi, som vi plejer, fundet
   Vi må derfor stadig væbne os med tålmo- lidt i vores gemmer, som i kan læse i det
   dighed og vente på, at regeringen ændrer  følgende:


   Sdr. Vilstrup Andelsmejeri

   Allerede i 1874 havde man i  mænd indleverede mælken  et mønstermejeri. Det havde
   Sdr. Vilstrup indset fordele- og fik den behandlet under  til huse i en lade ved den
   ne ved fællesskabet, uden  et. Vandmejeriet blev ned- ejendom, der senere overgik
   dog at tanken om andels- lagt i 1878.       til Martin Kobbelgaard, og
   drift endnu helt var afklaret.  Kun få år senere, i 1880,  lededes og ejedes af Mikkel
   Man indrettede det første  oprettede man på ny et me-  Dahlmann. Mejeriets tek-
   mejeri i sognet, et såkaldt  jeri, Fællesmejeriet, som var  niske data var: dampkedel
   vandmejeri, i Vilstrup mølle,  et stort fremskridt og efter  med påmonteret dampma-
   hvortil en kreds af land- datidens begreber vel nok  skine, en Burmeister & Wain


   8  www.vilstrup-sogn.dk
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12