Page 6 - Sognenyt-3-21
P. 6

FORSAMLINGSHUSET


         – DE KORTE NYHEDER

   Hurra. Der er lempet på forsamlings-  Den store plan for renovering af For-
   reglerne. Så kan forsamlingshuset   samlingshuset, kører sin gang. I Hand-
   igen udlejes og huset kan igen be-   leplan for Sdr. Vilstrup Bed & Breakfast
   gynde at få indtægter i den slunkne  (– se hjemmesiden) ses en faseinddelt
   kassebeholdning. Bestyrelsen har    renoveringsplan, hvor fase 1 er etab-
   været i gang med en hovedrengøring   lering af de første Bed & Breakfast
   og anlagt nye tæppefliser i entreen. Så  lejligheder.
   tænk nu stort derude om hvordan vi
   kan bruge det dejlige forsamlingshus  Vi fik jo doneret en masse penge til
   og book bare løs til familiefester, byfe- første fase af RealDania, og er derfor
   ster, foredrag, møder og andre arran- på nippet til at sætte håndværkere i
   gementer. I kan booke på Vilstrup-for- gang med til fase 1. Den gamle for-
   samlinghus.dk. Den nu renoverede,   standerbygning ved siden af forsam-
   tidligere ungdomsklub, Klubben, er   lingshuset, sættes først i stand med
   endnu ikke på hjemmesiden, men er   etablering af 2 separate Bed & Bre-
   du allerede nu interesseret i at leje  akfast værelser. Det bliver så godt og
   lokalet, så henvend dig til Susanne  ideen er, at indtjening fra udlejning af
   Noer, mobil 21148486          disse skal give mulighed for, at For-
   6  www.vilstrup-sogn.dk
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11